ร่วมปรึกษากับประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล เพื่อหาแนวทางดำเนินงานฯ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวจารุณี สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานใน “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนแบบธรรมชาติ” ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฯ  เข้าร่วมปรึกษากับประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา คุณถิรกิตติ์  สถิรกุล เพื่อหาแนวทางดำเนินงานตามกรอบบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

ครั้งนี้ คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ได้เสนอกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณถิรกิตติ์  สถิรกุล ที่ได้ให้การสนับสนุน และได้มอบของสนับสนุนโครงการฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้