การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566 (นักเรียนชั้น ป.5, ป.6 และ ม.1)

วันอังคารที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566 โดยการตรวจสุขภาพในรอบนี้ เป็นการตรวจนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งให้บริการตรวจวัดสายตา คัดกรองตาบอดสี เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด โดยศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์