การอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน การประเมินตาม วPA และทบทวน MOU

วันจันทร์ที่  27 มิถุนายน  พ.ศ.  2565 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน   การประเมินตาม  วPA  และทบทวน MOU  ระหว่างวันที่  27  – 29   มิถุนายน   พ.ศ.  2565  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งในวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  เป็นการอบรมเรียนรู้ระบบ Student  Care ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100  ปี ราชวิทยาลัย