การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาตินักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้องต่อไป

โดย นายเฉลิมเดช  มาตรไตร นักวิชาการ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย  (อดีตหัวหน้า บ้าน 3นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 34) ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่อง  “กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน”

พ.ต.ต.สุทศวรรศ  อารีย์รัตนะนคร เลขาธิการสมาคม นักเรียนเก่า ภปร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น  19)  ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่อง “หลักการของผู้นำที่ดี”

และนายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น  21) ให้เกียรติมาบรรยาย  ในเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพรีเฟค” ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์