การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ผ่านระบบ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่  27  มกราคม  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) ผ่านระบบ  ZOOM  โดยในวาระนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมลงนาม 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  Assumption College ศรีราชา,  Saint Gabriel’s College Saint  Louis  School ฉะเชิงเทรา, โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,  Pan – Asia International  School  และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร