การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

           วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ของเด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (บ้าน 4)

        โดย  นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต  2  เป็นประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วย นางสันทนา  พูลพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสุภัค  แฝงเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต  2  นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ สพป.นครปฐม เขต 2 และนางกรองขวัญ
แซ่เฮง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.นครปฐม เขต  2

      ในการนี้  ครูอาทิตยา  สุขมาก ผู้แทนคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์