ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star Challenge Episode XV ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียน เด็กชายรัฐภูมิ  วรรณจักร ม.1 (บ้าน 4) เด็กชายเก้าตะวัน  ชิวปรีชา ม.2 (บ้าน 4) และเด็กชายสตายุ สวัสดี ม.2 (บ้าน 4) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม “V-Star Challenge Episode XV” วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม “เรื่องความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่” โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี