การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล การนิเทศการสอนและการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล การนิเทศการสอนและ
การวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอน ผ่านระบบการประชุม Video Conference โดยใช้ Application google meet