การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่  26 กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์   ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  โรงเรียนในโครงการ  Innovations For  Thai  Education  (IFTE)  วิจัยนวัตกรรมการศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ระยะที่  2  ปีงบประมาณ  2565  ณ  โรงเรียนบางเลนวิทยา