“ราชวิทย์สดุดี ครูกวีศรีสุนทร” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “ราชวิทย์สดุดี ครูกวีศรีสุนทร” เพื่อรำลึกนึกถึงคุณงามความดี และผลงานทางวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ของสุนทรภู่ ที่ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้กับนักเรียน ดังนี้

การอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
📌 การประชันกลอนสด
❇ ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ บ้าน ๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้าน ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้าน ๓
รางวัลชมเชย บ้าน ๒

❇ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ บ้าน ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้าน ๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้าน ๑

❇ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ บ้าน ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้าน ๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้าน ๑

📌 การประกวดจัดป้ายนิเทศ
รางวัลชนะเลิศ บ้าน ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้าน ๓
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้าน ๔
รางวัลชมเชย บ้าน ๑

📌 การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
รางวัลชนะเลิศ บ้าน ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้าน ๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้าน ๓
รางวัลชมเชย บ้าน ๑

รุูปภาพเพิ่มเติม!