การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยการตรวจสุขภาพในรอบนี้ เป็นการตรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งให้บริการตรวจวัดสายตา คัดกรองตาบอดสี เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  โดยศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !