เข้าพบประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าพบ  คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมนี้ ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ได้มอบทุนให้กับนักเรียนเรียนดี จำนวน 41 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 8 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,000 บาท เพื่อมอบแก่นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนประพฤติดี เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน