จัดการอบรม หลักสูตร Metaverse Spatial

วันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรม หลักสูตร Metaverse Spatial ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้อง  ICT  1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์