การอบรมภาวะผู้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา  2565  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม  พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเอื้ออาทร รู้จักการวางแผน ลำดับงานอย่างเป็นขั้นตอน เสียสละ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการเข้าอบรมไปพัฒนาและฝึกฝนตนในการเป็นรุ่นพี่ดูแลน้องๆ ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

โดย พันตำรวจตรีสุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท  ณ หอประชุมโรงเรียน

คณะวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้การอบรมนักเรียน ดังนี้ ดร.สหะ ตันอังสนากุล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 16 นายปิยวัฒน์  ภิรมย์พิน นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 48 (บ้าน 1) นายภูริพัฒน์  ขำน้อย นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 48 (บ้าน 2) และ นายถิรายุ อมฤตนทีธร นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 48 (บ้าน 4) จัดกิจกรรมผู้นำตามแนวทางหลักการขององค์กร  พระวรชัยธรรมวโร  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร บรรยายธรรมและนำฝึกอบรมภาวนาจิต  ให้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !