การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  รายการแข่งขัน การประกวดระบำมาตรฐาน ม.๑ –  ม.๓ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชายต้นข้าว  ชื่นฟัก ม.๒ (บ้าน ๔) เด็กชายณราเมศหาระสาร ม.๒ (บ้าน ๓) เด็กชายคมม์พีระภัทร  ทรงชุ่ม ม.๒ (บ้าน ๓)  เด็กชายสรณ์ธรรมธณ  นิลวรรณ ม.๒ (บ้าน ๓) เด็กชายธีธัช  พรหมรัตน์  ม.๑ (บ้าน ๔)  และ เด็กชายธีธัช  มากวงษ์ ม.๓ (บ้าน ๒)  ณ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์  จังหวัดราชบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ,  นายณปภา  ศรีเพชร และนางนริศร  กรุงกาญจนา