การบันทึกวิดีโอ เรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการจัดการศึกษา และความก้าวหน้าในการมี และเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วPA)

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  บันทึกวิดีโอ เรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการจัดการศึกษา และความก้าวหน้าในการมี และเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วPA)  ณ  สำนักงานผู้อำนวยการ