ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีน Pfize ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมทุกกรณี

ประกาศโรงเรียน คลิก ! กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เอกสารแสดงความประสงค์ ของผู้ปกครอง คลิก ! เอกสารประกอบการรับวัคซีน COVID - 19 อำเภอสามพราน คลิก!