การสอบระหว่างปี และสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการสอบระหว่างปี และสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม  2565