รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565 ระหว่างวันที่  24 – 25 มีนาคม  พ.ศ.  2565 โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุม  อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์