ร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ผู้แทนคณะครู  และตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย  “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี  Esprit  de  Corps  ปีที่  ๗๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร