ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศโรงเรียนฯ คลิก ! รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 คลิก ! รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 คลิก !