คณะผู้บริหาร พบนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) เป็นวันแรก

         วันพุธที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) เป็นวันแรก ในการนี้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในช่วงนี้  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์