การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบทางไกล ZOOM Meeting

วันอังคารที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายธิรพงษ์  มีแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบทางไกล ZOOM  Meeting จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี