การแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup 2 ” ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นายจิรายุ พรมมะ เป็นผู้ฝึกสอน และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสร อันดับที่ 29 คะแนนรวม 840 คะแนน

รุ่นอายุ 11 ปี
ด.ช.กันต์  ภักดีกลาง ป.5 (บ้าน 1)   ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
ด.ช.ภควัต นิ่มอนงค์ ป.6 (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ณภัทร นิ่มอนงค์ ป.6 (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 6  1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ปรานต์  คำบุญมา ป.6 (บ้าน 1)  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ธนันต์ชัย ศรีอริยะกุล ป.6 (บ้าน 1)   ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
ด.ช.ติชาพันธ์  ยุระยาตร์ ป.6 (บ้าน 3)    ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
ด.ช.นัทธพงศ์  สงวนสุด ป.6 (บ้าน 3)   ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 12 ปี
ด.ช. ชยพล  เชยชม ป.6 (บ้าน 3)   ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ด.ช.ธรรศ  พิมทอง  ม.1 (บ้าน 3)    ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง คะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 5
ด.ช.คณิศร  มองชิว  ม.1 (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.นันทชาติ เย็นเอง  ม.1 (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

รุ่น 13 ปี
ด.ช. อินทัช  เจียรธราวานิช ม.2 (บ้าน 2)   ได้รับรางวัล 2  เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

รุ่น 14 ปี
ด..ช.รชพล  บุนนาค  ม.2 (บ้าน 1)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
ด.ช.อภิวิชญ์ แพงจักร  ม.2 (บ้าน 1)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ด.ช.ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ม.2 (บ้าน 1)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ณัฐยุทธ์ ส้มเกิด  ม.2 (บ้าน 1)    ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
ด.ช. ภีรภูมิ แต้มรุ่งเรือง ม.3 (บ้าน 3)    ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง

รุ่น 15 ปี
ด.ช.ชะยางกูร  อรุณศรี ม.3  (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.แทนกาย  ผิวผ่อง ม.3  (บ้าน 3)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
ด.ช.ธนพัชร์   รักการดี ม.3 (บ้าน 4)    ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
นายทัตเทพ   รุจิประชากร ม.6 (บ้าน 1)    ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

สรุป 13 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 43 เหรียญทองแดง