การอบรมภาวะผู้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการอบรมภาวะผู้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัตินักเรียนผู้นำในปีการศึกษา  2565  ระหว่างวันที่ 23 – 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี คณะวิทยากร และ ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง  นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  20  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์