เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอาทิตย์ที่  24  เมษายน พ.ศ. 2565  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563

โดย  ว่าที่ร้อยตรี  ดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารวิชาการและนางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำผู้แทนคณะครู  และนักเรียน  เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม