การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)