โครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2567 งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมจำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม