พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่  ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้เข้าร่วมวางพวงมาลา  ประกอบด้วย
นายนิติธร  เอี่ยมละออ  ตัวแทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๓
พลอากาศโท จุลจรูญ  แสงงำพาล ตัวแทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๒
นายสิปปกร  บุนนาค  ตัวแทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑
นายณัฐภัทร  จูเปีย  หัวหน้านักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ครูจรัสศรี  คำสุวรรณ  ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
นายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ครูมูลเดช  เสมา  ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
พันตำรวจโท คมวิชช์  พัฒนรัฐ  ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
พลอากาศโท  จุลจรูญ  แสงงำพาล ผู้แทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
และ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์