คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ภายใต้โครงการ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  ภายใต้โครงการ  “คนเก่ง  คนดี  มีคุณธรรม  สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ เด็กชายกันตณัฐ  ทองสุโชติ,  เด็กชายกันตวัฒน์   ธรรมเศรษฐ์,   เด็กชายอธิศ   ชำนาญฤทธิ์  เด็กชายพลพิพัฒน์   ทรัพย์อบรม