พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง ในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่  23  กันยายน  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง  ในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี  2564  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม