โรงเรียนได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาค ให้กับทางเทศบาลเมืองสามพราน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุณครอบครัว เด็กชายชานน  ฮวบแช่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บ้าน 3) ที่ได้ร่วมบริจาคแฮลกฮออล์ 70% จำนวน  5  ถัง และกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ราชวิทย์ รุ่น  56 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (บ้าน 4)  ที่ได้บริจาคน้ำดื่มตราสิงห์  1500  cc  จำนวน  100 แพ็ค  (600  ขวด)  ผ่านทาง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย นางอริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้กับทางเทศบาลเมืองสามพราน เพื่อนำไปให้กับโรงพยาบาลสนามในอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม