การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เพื่อให้นักเรียนใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีความพร้อมในการเป็นนักเรียนประจำ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของระบบการอยู่ประจำได้อย่างมีความสุข

โดย ดร.เอกลักษณ์  พลศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุม  อาคาร  50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์