การสอบปลายปีและสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

”ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ =AT3rpQRqIcJSgpDPc9eCaHEIAkEuk6BAcFND2BR_TsA1n8_n-tifua5LvFa-O3QH3k7hDyJQT9cVkcaFyLI4Dqs-xj_88Osaxy_5kndcy6oNJU6wERRQvcRah2UYo4Ylb7RdjeMEc1zhD_h0wE7Dc4C92UGcZRQwoBNgLFc8sGtHu__YoC8eF_F-QdBAK-Gp2PbhnWX1ycQ6″]