การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันพุธที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับกลุ่มจังหวัด

โดย  นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสมชัย นิยันตัง  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต  2  นายดิเรก  รื่นเริง  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สมุทรปราการ เขต  2  นางสาวคณาพร  คมสัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต  1  นางนภสกร  ผ่องอำไพ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสาวเกริน  ช้อยเครือ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม  เขต  2 และนางศุกรรญา  ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต  2

ในการนี้  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายถิรกิตติ์ สถิรกุล  ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  พันตำรวจตรี  สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุม  อาคาร  50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !