การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่  23  มกราคม พ.ศ. 2567  กลุ่มบริหารวิชาการ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการจัดติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์  โดย คุณครูสุดสาคร  ศรีบัวรอด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียน บ้าน 3 ที่ได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับนักเรียน