การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 22  ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่  4/2565  และประชุมผ่าน Video Conference ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์