การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

            วันจันทร์ที่  22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ให้แก่  คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตามมาตรการ  Sandbox : Safety  Zone  in  School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ มาให้บริการตรวจ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ณ ชั้นล่างอาคาร 100  ปี  ราชวิทยาลัย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

   โดยผลการตรวจ คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ผลลบ ไม่พบเชื้อ 100%