ประกาศศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แจ้งเตือนกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล โรงงานพื้นที่บางขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี