การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 วันพุธที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดยนายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  รูปแบบออนไลน์ และ on site  ของเด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (บ้าน 4)

     โดย  นายธนะชน  ทัศนเกตุ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2  เป็นประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วย นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางวรนุช  วิลัยรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางสาวเกริน  ช้อยเครือ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    ในการนี้  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด