การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาคุณธรรม ความรู้ความสามารถของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาอาเซียนในอนาคต ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !