โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 3 หลักสูตร : พาน้องมัธยม ชมกรุงเก่า ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ และประมวลความรู้มาถ่ายทอดและทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมผู้สนใจวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายลัทธชัย บุญอินทร์ ม.6 (บ้าน 1) นายณัฐภัทร จูเปีย ม.6 (บ้าน 2) นายภัคพล ตราทอง ม.6 (บ้าน 4) นายภานุภัทร แย้มชม ม.6 (บ้าน 2) และ นายสหพล ศรีสดใส ม.6 (บ้าน 3)

โดยมี ครูกัปปิย เล้าเจริญ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนได้ชมกรุงเก่า ณ วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่นักศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์จัดขึ้นรวมถึงได้ฟังการบรรยายจากคณาจารย์ และวิทยากร ในการเข้าชมสถานที่ ทำให้ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา