พระธรรมทูตแสดงธรรมในโรงเรียน ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระธรรมทูตในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมพระธรรมทูตแสดงธรรมในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์