แผนเผชิญเหตุกรณีพบนักเรียนป่วยโรคติดต่อ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์