การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ.  2565   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริการตรวจ ATK  Nasopharyngeal Swab (NPS)  โดยผลการตรวจ นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอทุกคน  ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%