ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับ “ToP Ten” ในการประกวดผลงานด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Metaverse

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลระดับ “ToP Ten” ในการประกวดผลงานด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Metaverse ภายใต้โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี