ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่  22  มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมจำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม