งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์