การสอนเสริม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเตรียมตัวในการสอบระหว่างเรียนและสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดย นางสาวจารุณี   สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดสอนเสริม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเตรียมตัวในการสอบระหว่างเรียนและสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2565 และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียน  โดยมีคุณครูในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ทำการสอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ให้แก่นักเรียน ณ ห้องพุทธธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์