การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ของเทศบาลเมืองสามพราน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566 เวลา 10.00 น.  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ของเทศบาลเมืองสามพราน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองสามพราน โดยมี นายธรรมศักธ์  จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม